Tiriamoji veikla, įsivertinimas

Tiriamoji veiklas, įsivertinimas Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas
Vidaus auditas (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2011 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-48a). Dalyviai: bendruomenė.
 • Vidaus audito rezultatai panaudoti darželio veiklai tobulinimo strategijai kurti ir tobulinimo procesui inicijuoti bei vykdyti (prioritetinis veiklos aspektas – šeimos įtraukimas į ugdomąjį procesą, grupės ritmą, veiklą įstaigoje, tobulintinas veiklos aspektas – vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimų nuoseklumas ir perimamumas įvairaus amžiaus tarpsniuose).
 • Strateginis planas 2013-2018 m.  (skaityti daugiau: Planavimo dokumentai)
 • Metiniai veiklos planai. (Skaityti daugiau: Planavimo dokumentai)
Tyrimas „Informacinių komunikacinių technologijų aplinkos kūrimo prielaidos: vaikų ugdyme, planavime, metodinių priemonių kūrime ir panaudojime“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2014 m. gruodžio d. įsakymas Nr. V-140). Dalyviai: bendruomenė.

 

 • Tyrimo „Informacinių komunikacinių technologijų aplinkos kūrimo prielaidos: vaikų ugdyme, planavime, metodinių priemonių kūrime ir panaudojime“ rezultatai, išvados.
 • Papildytas darželio edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo planas. (Skaityti daugiau: Planavimo dokumentai)
Tyrimas „Vaikų sveikata. Sveikatos pažymėjimų suvestinė“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-14).

 

 • Tyrimo „Vaikų sveikata. Sveikatos pažymėjimų suvestinė“ rezultatai, išvados.
 • Parengti ugdytinių tėvams lankstinukai: „Aš ir mano dantukai“, „Mano akytės“, „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“.
 • Užsiėmimai vaikams: „Vaisiai ir daržovės“, „Aš sportuoju“.
Tyrimas „Tėvų poreikiai ir lūkesčiai, gaunama informacija apie vaiko veiklą įstaigoje“ atlikimo įstaigoje“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-7). Dalyviai: bendruomenė.

 

 

 • TyrimoTėvų poreikiai ir lūkesčiai, gaunama informacija apie vaiko veiklą įstaigoje“ rezultatai, išvados.
 • Koreguota tėvų susirinkimų struktūra.
 • Tobulinama tėvų informavimo sistema.
 • Vykdomas projektas „Tėvai-tėvams“.

(Skaityti daugiau: Tėvams bei Apie mus).

Tyrimas „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas:  mentorystė ir partnerytės“ įstaigoje“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-64). Dalyviai: Vilniaus lopšelių-darželių „Pilaitukas“ ir „Medynėlis“ pedagogai.
 • TyrimoIkimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimas: mentorystė ir partnerytės“ rezultatai, išvados.
 • Sudarytas bendradarbiavimo priemonių planas su Vilniaus lopšeliais-darželiais „Medynėlis“ ir „Gilužis“ (Skaityti daugiau: Socialiniai partneriai).
Longitudinis tyrimas „Ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikų adaptacijos panašumai ir skirtumai“ atlikimo įstaigoje“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-210a). Dalyviai: bendruomenė.
 • Longitudinio tyrimoAnkstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikų adaptacijos panašumai ir skirtumai“ rezultatai, išvados.
 • Parengtos rekomendacijos tėvams ir pedagogams. Tyrimo išvados panaudotos vaiko adaptacijos laikotarpiui.  (Skaityti daugiau: Tėvams).
 Įstaigos metinės veiklos ataskaitos (sąvadai) (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus 2014 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-38a).
 • Įstaigos metinės veiklos ataskaitos (sąvadai). (skaityti daugiau: Planavimo dokumentai).
 • Pedagogų savianalizės anketos, perspektyviniai planai, kompetencijų aplankai.
Analizė „2013 – 2018  m. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo analizė” (Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktoriaus  2015 m. balandžio 1 d. įsakymas V-26).
 • Įvertinta, kaip yra laikomasi strateginiame veiklos plane numatytų programų.
 • Pateikti pasiūlymai koreguoti 2013 – 2018 m. Strateginio veiklos plano III programos priemones.
Tyrimas „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo lyginamoji analizė bei rekomendacijos tėvams”.
 • Parengtos rekomendacijos tėvams, dėl ugdomų kompetencijų priešmokyklinio ugdymo grupėje, pristatyta tėvų susirinkimų metu.