Strateginis veiklos planas

2013 -2018 m.

Lopšelio – darželio „Pilaitukas“ strateginio planavimo tikslas – efektyviai valdyti ugdymo įstaigos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti ugdymo įstaigos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą jos vystymo(si) kryptį ir prioritetus, įvertinti kaitos pokyčius ir efektyviai panaudoti turimą potencialą.
Dinamiškas dabarties metas, didėjanti atsakomybė, darbų apimtys, skatina svarstyti ir kartu priimti sprendimus, siekti aukštos ugdymo kokybės, savitumo, įstaigos kultūros, savarankiškumo.
Rengiant strateginį planą yra atsižvelgta į savivaldybės ir nacionalinius teisės aktus bei dokumentus: Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo 2013 – 2022 m. strategijos projekto nuostatas; Vilniaus miesto 2010-2020 m. strateginį planą, patvirtintą 2010 lapkričio 24 d.; Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011 – 2013 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350; Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1509; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus 2007-11-30 vedėjo įsak. Nr. A500-1518-(1.2.-KL6) „Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo programą vykdančios mokyklos strateginiam planui parengti“ bei įstaigoje atlikto vidaus audito rezultatus.
Valstybinės švietimo 2013 – 2022 metų strategijos projekto nuostatose numatyta Lietuvos švietimo vizija, jog visi Lietuvos piliečiai siekia mokytis visą gyvenimą ir visa švietimo sistema yra orientuota į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginis tikslas (prioritetas) – stiprinti šalies intelektualinį potencialą, siekiant švietimo ir mokslo kokybės ir veiksmingumo, pagrindinį dėmesį skiriant investicijoms į žmogų: švietimo, kultūros, mokslo, informacijos ir žinių plėtrai. Svarbiausios veiklos kryptys – švietimo prieinamumas, kokybė, veiksmingumas ir darna.
Vilniaus miesto 2010-2020 m. strateginiame plane yra iškeltas tikslas – užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymo sistemą, t.y. numatoma daugiau dėmesio skirti ugdymo kokybei gerinti, aprūpinti švietimo įstaigas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, skatinti žmonių kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
Ikimokyklinio ugdymo kaita ir kokybė lemia ir kitų ugdymo pakopų pokyčius, įtakoja ateities kūrimą. Todėl labai svarbu stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos kaip organizacijos, kuri teikia visuomenei ir jos bendruomenės grupėms švietimo ir ugdymo paslaugas, statusą. Ikimokyklinė įstaiga turi užtikrinti veiklos kokybę, garantuojant ugdymo programų, formų ir metodų, papildomų švietimo paslaugų įvairovę, aukštą specialistų kvalifikaciją, lankstų prisitaikymą prie vykstančių pokyčių bei glaudų bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Lopšelio–darželio „Pilaitukas“ strateginis planas parengtas 2013 – 1018 metams.
Strateginį planą rengė: strateginio plano rengimo darbo grupė ir bendruomenės nariai. Strateginis planas parengtas remiantis humaniškumo, demokratiškumo, partnerystės principais.

(ATSISIŲSTI PILNĄ DOKUMENTĄ)