Tėvų nuomonės tyrimas l/d “Pilaitukas”

 

TĖVŲ NUOMONĖS TYRIMAS APIE L/D „PILAITUKAS“ UGDOMĄJĄ APLINKĄ, BENDRADARBIAVIMĄ, UGDYMO KOKYBĘ

 

Tyrimo tikslas: įvertinti mūsų įstaigos teikiamų paslaugų kokybę bei svarbą. (Visas tyrimas)

 

Tyrimo aktualumas – darbo problema.

Šiandien manoma, kad vienas svarbiausių momentų, skatinančių ikimokyklines įstaigas konkuruoti, taip pat padedančių išsilaikyti, yra teikiamų paslaugų kokybė. Vadinasi, į ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę turi būti kreipiamas didžiulis dėmesys. Be to, kokybė formuoja įstaigos įvaizdį, daro tiesioginę įtaką veiklos produktyvumui, tėvų pasitenkinimui.

Siekiant  įvertinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę,  buvo atlikta tėvų apklausa. Tyrime dalyvavo 13 grupių, kurias tuo metu, kai buvo atliekamas tyrimas lankė apie 270 vaikų. L/d „Pilaitukas“ yra šeimų, kuriose įstaigą lanko 2 arba trys vaikai. Tėvai tokiu atveju pildė anketas tik vienoje grupėje. Tyrime dalyvavo 138 tėvai. (Būtent toks buvo surinktas anketų kiekis). Grįžtamumas 51,1%. Tėvams buvo išdalintos anketos, kuriose jie turėjo atsakyti į 19 klausimų. Klausimai buvo atviro ir uždaro tipo.

 

Tyrimo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti, kokia yra tėvų nuomonė apie įstaigos veiklą, ugdymo kokybę, aplinką.
 • Išskirti stipriąsias bei silpnąsias mūsų įstaigos teikiamų paslaugų kokybės puses.
 • Remiantis tyrimo išvadomis numatyti tolimesnius kokybės gerinimo bei tobulinimo žingsnius bei ateities perspektyvas.

IŠVADOS:

 • Ugdymas ir priežiūra mūsų įstaigoje atitinka šeimų poreikius ir lūkesčius, dauguma vaikų noriai lanko darželį. Įstaigos aplinka yra saugi, tausojanti vaikų sveikatą.
 • Tėvų manymu, svarbiausia, kad darželyje vyrautų žmogiškieji faktoriai: gera vaiko savijauta grupėje, šilti santykiai su pedagogu, turininga veikla bei visapusiškas ugdymas.
 • Tėvai yra patenkinti bendravimu ir bendradarbiavimu su pedagogais, prieinamiausi informacijos gavimo būdai yra: elektroninis paštas, informacija skelbimų lentoje ir individualūs pokalbiai. Bendravimo iniciatyvą turi rodyti tiek pedagogai, tiek tėvai. Informacija tėvams apie vykdomą veiklą įstaigoje yra išsami, tiksli, ir teikiama laiku.
 • Aktyviausiai tėvai dalyvauja grupėse vykdomuose projektuose, edukacinėse tėvų talkose bei įstaigos projekte „Smagus laikas būti kartu“.
 • Tėvams nepakanka logopedo konsultacijų, pageidauja, jog logopedo konsultacijos būtų prieinamos ne tik priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Pusė apklaustųjų tėvų mano, jog mūsų įstaigoje teikiamų specialistų paslaugų pakanka, tačiau jie pageidautų psichologo konsultacijų.
 • Papildomo ugdymo organizavimu patenkinti pusė apklaustųjų tėvų, kitus tenkina iš dalies, netenkina arba nurodomos kitos priežastys. Yra dalis tėvų, pageidaujančių didesnės būrelių įvairovės bei užsiėmimų, pritaikytų mažiems vaikams.
 • Maitinimo organizavimu mūsų įstaigoje visiškai patenkinti tik pusė apklaustųjų tėvų, kitus maitinimas tenkina tik iš dalies.
 • Tėvų nuomone lauko aplinka yra tvarkinga, atitinkanti vaiko poreikius, tačiau turi pastabų dėl lauko inventoriaus bei pageidauja, kad lauke atsirastų įvairios erdvės.
 • Tėvų atsiliepimai apie įstaigą yra teigiami: jauki, estetiška aplinka, vaikas mylimas, saugus, kompetentingi pedagogai. Įstaigos paslaugų kokybės vertinimo vidurkis – 8,9 balai.
 • Išanalizavę tyrimo duomenis, išskyrėme stipriąsias bei silpnąsias įstaigos teikiamų paslaugų puses. Stipriosios pusės: vaikų ugdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, estetiška aplinka. Silpnosios pusės- maitinimo bei papildomo ugdymo organizavimas.

 

PERSPEKTYVŲ NUMATYMAS

 

Išsiaiškinus mūsų įstaigos silpnąsias puses (maitinimo bei papildomo ugdymo organizavimas), buvo numatytas priemonių planas:

 • Bus atkreiptas dėmesys į maisto produkto sudėtį, yra planuojama atnaujinti valgiaraščius, įtraukiant į juos daugiau vaisių, daržovių, saldžius gėrimus keičiant vandeniu, renkantis sveikatai palankų subalansuotą maistą. Užsakant maisto produktus pirmenybė bus teikiama pilno grūdo košėms, duonos, makaronų
 • Vasarį yra planuojama surengti tėvams maisto degustavimo savaitę, pravesti paskaitas-diskusijas apie valgiaraščių sudarymą, maisto produktų suderinimą bei kitomis aktualiomis temomis. Tai pat bus planuojamos įvairios edukacinės veiklos vaikams apie sveiką mitybą.
 • Pavasarį yra planuojama lauko aplinką papildyti naujomis priemonėmis: numatoma įrengti judriąją bei interaktyviąją zonas, kuriose vienu metu galės žaisti daug vaikų, planuojama įsigyti futbolo vartus.
 • Tuo metu, kaip buvo pildomos anketos, įstaigoje dar nebuvo anglų kalbos būrelio. Šiuo metu vyksta anglų kalbos užsėmimai 5-7 metų vaikams, ir šis tėvų noras yra patenkintas. Ateityje, atsižvelgiant į įstaigos finansines galimybes, yra galvojama įrengti keramikos studiją.